Szeretettel várunk

Megjelent: 2020. június 05. péntek

Kedves Szülők és Diákok!

A gyimesfelsőloki Szent Erzsébet általános iskola és líceum betöltötte huszonötödik életévét. Mostanáig az ország öt megyéjéből voltak diákjaink (Hargita, Kovászna, Bákó, Beszterce-Naszód és Maros megye). Visszatekintve az elmúlt huszonöt évre, az iskolánkban érettségizett tanulók közül eddig hat végzett orvos került ki, három pap, sok tanár, tanító, jogász, mérnök, nagyon sok orvosi asszisztens, gyógyszerész, színművész és rengeteg becsületes családapa és családanya. Volt diákjaink közül jelenleg tízen a líceum alkalmazottjai, különböző munkakörökben.

A fejlődés folyamatos: ma már a jól felszerelt tantermek mellett komfortos fiú- és lánykollégium, szaklaboratóriumok, folyamatosan bővülő könyvtár, Információs és Dokumentációs Központ, informatikaterem, modern tornaterem szolgálja tanulóinkat és pedagógusainkat.

            Volt növendékeink közül többen írtak üdvözlő levelet 25 éves iskolájuknak és mindenik levélben külön kiemelték a közös szentmiséket, közös énekléseket és ünnepeket. A sok levél közül egyet mellékelünk. Külön megtiszteltetésnek tartunk minden egyes alkalmat, amikor volt diákjaink gyermekeiket hozzánk küldik tanulni, ez a legjobb megerősítés abban, hogy az elvégzett munkánk eredményes volt. 

            Idén is három párhuzamos osztályba várjuk a jelentkezőket:

·         Teológia osztály – 14 hely

·         Természettudományok – 14 hely

·         Szakiskolai osztály: agroturisztika szakkal -28 hely

Ötödik osztályba is fogadunk diákokat, főleg olyan településekről, ahol nincs általános iskolai képzés (pl. Háromkút), ezeknek a diákoknak bentlakást biztosítunk. Minden anyagi problémával küszködő diákunk számára igyekszünk ösztöndíjat vagy ingyenes kollégiumi ellátást biztosítani. Érettségi után sem engedjük el diákjaink kezét, nagyon sokan az iskolán keresztül kapnak támogatást, hogy egyetemi tanulmányaikat végezhessék.

Iratkozni, felvételizni az érvényben levő tanügyi rendelkezések szerint szükséges.

További információkért kövessék az iskola facebook oldalát és honlapját: www. szenterzsebet.ro

Szeretettel várunk mindenkit!

Bethlen Gábor Alap

Megjelent: 2020. január 20. hétfő
Írta: Bálint Róbert

A Szent Erzsébet Alapítvány támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a gyímesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium épületeinek felújítása, korszerűsítése, felszerelése céljából.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Magyarország

Támogatási szerződés száma: BGA/TO/10253/3/2016

Támogatási szerződés összértéke: 500.000.000 Ft

Ezúton is köszönetet mondunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek a támogatásért.

Iskolánk lelki élete

lelki programokIskolánk egyházi jellege kötelez bennünket, hogy diákjaink a tananyag minél magasabb szintű elsajátítása mellett lelki életükben is növekedjenek, fejlődjenek. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk az ő lelki nevelésükre is. Ez legfőképp közösségben végzett lelki programok által valósulnak meg. Elengedhetetlennek tartjuk a hitélet töretlen és folyamatos gyakorlását, mert hisszük, hogy ezáltal válhatnak egészséges keresztény lelkületű emberré a nálunk végző fiatalok.

A tanév folyamán a következő alkalmakat tartjuk rendszeresen:

- Vasárnapi közös esti szentmise ( 19 órakor )
- Reggeli és esti közös imádság
- Októberi rózsafűzér ájtatosság
- Iskolánk védőszentjének, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe novemberben
- Adventi rorate szentmisék
- Iskolakarácsony - Jézus Krisztus születésének közös ünneplése, betlehemes
- Egyhetes nagyböjti lelkigyakorlat meghívott lelkigyakorlat vezetők részvételével. Alkalmat biztosítunk a nagyböjti szentgyónásra, szentáldozásra, valamint lelki beszélgetésekre, elmélkedésekre.
- Nagyböjti keresztúti ájtatosság
- Májusi ájtatosság
- A környékbeli falvak búcsúünnepein az iskolánk kórusa énekel
- Végzős diákjaink szülőfalujában áldáskérő - hálaadó szentmisét mond Berszán Lajos atya

Tisztelgés Beder Tibor Főtanfelügyelő emlékének

Megjelent: 2020. május 06. szerda

 

            1994 szeptemberében kezdődött el a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római-Katolikus Líceum élete 30 diákkal. A diákoknak épp a köszönés formáit adtam elő és példaként szóba hoztam azt is, hogy a főtanfelügyelő úrnak, aki biztosan meglátogat minket, érkezésekor az „Isten hozta” köszöntés találna, távozásakor pedig mondjuk azt, hogy „Isten áldja”. Ez a látogatás elég hamar bekövetkezett és hála Istennek elég gyakorivá vált. A főtanfelügyelő úr olyan szeretettel, szívből jövő szavakkal üdvözölte a fiatalokat, hogy azok mosolyogva és nagy figyelemmel hallgatták bíztató szavait. Ebben a családias hangulatban a gyermekek az itthonias Dicsértessékkel kezdtek búcsúzni, azonban csak a dicsér szóig jutottak el, amikor eszükbe jutott, hogy Isten áldjával kellene köszönni. A főtanfelügyelő úr a küszöbről visszafordult és biztatni kezdte a gyermekeket: köszönjenek nyugodtan úgy, ahogy szoktak. Erre lelkesedéssel s örömmel mondták a Dicsértessék a Jézus Krisztust. Hozzám fordult a főtanfelügyelő úr: hogyan is kell fogadni ezt a köszöntést? Én megmondtam, mire ő odafordult az osztályhoz és mosolyogva válaszolta: Mindörökké. Ámen.

            Jómagam iskolai ügyek intézése miatt gyakran megfordultam a megyei tanfelügyelőségen, ahol mindig segítőkész jóakarattal fogadtak. Úgy tapasztaltam, hogy Beder Tibor főtanfelügyelő úr körül egy olyan csapat dolgozik, akik ugyanazt a megértést, segítőkészséget mutatták iskolánk felé, mint ő. Erre mindig hálával gondolunk.

            Csíktaplocáról Székelyudvarhely felé vezető úton fekszik Csiba, ahol egy alkalommal helyettesítenem kellett, szentmisét kellett végeznem. Az iskolaépületbe vezettek be, ahol már vártak a hívek. Ott szerveződött össze az az imádkozó közösség, amely számára a domb tetején, az út mellett pár éve felépült egy csinos kis templom. Kérdeztem a híveket, hogy miért miséznek az iskolában. Azt felelték, hogy szükségmegoldásként  kérték meg Beder Tibor főtanfelügyelő urat, aki azonnal megengedte, hogy ott tartsák a szentmisét, amíg a templom fel fog épülni. Akkor magamban hirtelen úgy fogalmaztam meg ezt a helyzetet, hogy az iskolából kitiltott Istent Beder Tibor újra visszahozta az iskola falai közé. Talán eszébe jutott Jézus mondása: Engedjétek hozzám a gyermekeket és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa.

            Amikor a Szent Erzsébet Líceum ötlete lelkemben megszületett, sokan hitetlenkedtek a megvalósulásában. Többen kérdezték, hogy jól átgondoltam-e a dolgot. Sokak előtt az egész vállalkozás lehetetlennek tűnt, voltak olyanok is, akik nevetség tárgyává akarták tenni az egész ötletet. Beder Tibor nem kételkedett, hanem biztatott, bátorított és teljes jóakaratával, segítőkészségével pártolta fel az ügyet. Kifejtette előttem az ő elgondolását a következőképpen: a mi népünk hozzászokott, hogy veszteségeit ünnepelgesse sorban. Megemlékezünk tatárjárásról, Mohács veszteségeiről, énekelünk és beszélünk a kuruc szabadságharc leveréséről, azzal vigasztaljuk magunkat, hogy több is veszett Mohácsnál. Ünnepeljük az 1848-as szabadságharc eszméit, meggyászoljuk ’56-os hőseinket. De én Szent László királyt tudom legjobban ünnepelni, mert ő sohasem vesztett csatát. A lovagkirály mindig győzelemre vezette vitézeit és nemzetének nem annyira uralkodója volt, mint inkább az atyja. Szent László hitével, határozottságával fogjunk neki a dolognak és Isten megsegít. Beder Tibor, köszönöm, hogy így bíztattál és példát is mutattál, amikor autóbuszokkal zarándoklatokat szerveztél olyan templomokba, ahol Szent László freskók vannak vagy évszázadok óta mészréteg alá vannak rejtve. Kétszer vehettem részt ilyen zarándoklaton, ahol zsúfolásig megtelt templomban zengett az áhítat és a lelkesedés. Egyik jó hangú diákom ajkán fel is csendült a szép pentaton dallamú Szent László-ének:

Keresztes vitézek daliás vezére,

jó magyar népünknek ékessége, fénye,

Régi, nagy szent király, dicsőséges László,

kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró.

            Vajon hány embernek a lelkében születhetett jó kezdeményezés népünknek a javára, akik átérezhették, hogy ha valami szépnek, jónak neki akarnak fogni, azt Szent László határozottságával, Istenbe vetett bizalmába kezdjék el...

            Szent László király közismert volt Szűz Mária iránti tiszteletéről, ragaszkodásáról. Beder Tibor, hogy mindenben kövesse lovagias példaképét, ugyanezt tette. Egyik esztendőben pünkösd szombatja előtti pénteken telefonon hívott és megkérdezett, hogy szombaton reggel hány órakor indul Gyimesfelsőlokról a zarándok keresztalja Csíksomlyó felé. Válaszoltam, hogy hajnali fél 5-kor.

- Reggel negyed 5-kor ott leszek a Szent Erzsébet Líceum udvarán – válaszolt az ő határozott hangján.

Szombat hajnalban meg is érkezett és csatlakozott az imádkozó csángó keresztaljához és gyalogosan tette meg az utat az egyszerű emberekkel. Így követte példaképének, Szent László királynak ájtatos, lovagias a példáját.

            Május hónap első vasárnapján sms-értesítést kaptam Beder Tibor egyik lányától, hogy édesapja megtért Teremtőjéhez. Arra gondoltam, nyissa meg Isten előtte a menny kapuját, mert ő is megnyitotta Isten előtt a szívét és az iskolák kapuit. Az értesítésben az is benne van, hogy „édesanyámmal ismét együtt lehet”. Ez is megható, hogy pontosan május első vasárnapján, az édesanyák vasárnapján köszönthette Isten országában kedves hitvesét.

Kedves Beder Tibor! Lélekben látjuk, ahogy rád mosolyog a Magyarok Nagyasszonya, aki Csíksomlyón anyai szeretettel várt téged is. Most már nem Szent László-freskókat szemlélhetsz, hanem őt magát teljes valóságában. Rád mosolyog Szent Erzsébet elismerő kedvességgel, ezzel megjutalmaz, hogy pártoltad a Gyimesfelsőlokon létesült iskoláját.

Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk részvétünket nyilvánítani drága gyermekeidnek, rokonságodnak! Jó barátaid és mindazok, akik úgy érzik, hogy ott lenne most a helyük koporsód körül, elcsendesednek temetésed ideje alatt, ahogy mi is megtesszük a Szent Erzsébet Líceum kápolnájában és imádkozva kérjük Istent: Adj, Uram örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki!

Dr. Bálint Róbert igazgató, a Szent Erzsébet Líceum tanári és dolgozói közössége, az iskola volt és jelenlegi diákjai nevében hálával és részvéttel

Berszán Lajos, a Szent Erzsébet Líceum lelki vezetője.